صفرتا صد تولید مواد قطعه شور در کارخانه موتوواش

شستشوی سیلندر و سرسیلندر با پودر دوگانه ویژه

روند تولید پودر قطعه شویی

قبل و بعد شستشوی قطعات با پودر قطعه شویی

شستشوی سیلندر با دستگاه التراسونیک و پودر سبز التراسونیک موتوواش

شستشوی قطعات با دستگاه واترجت صنعتی

شستشوی سیلندر و سرسیلندر با پودر التراسونیک

شستشوی قطعات با دستگاه قطعه شویی لیزری

شستشوی قطعه خودرو با پودر التراسونیک در حمام التراسونیک

نمونه دستگاه قطعه شویی سیلندر، سرسیلندر و گیربکس خودرو

نمونه دستگاه قطعه شویی قطعات سنگین

شستشوی قطعات با پودر التراسونیک موتوواش

دستگاه قطعه شویی نسل جدید

مصرف فلاکس لحیم کاری موتوواش قبل از لحیم کاری

نمونه شستشوی قطعات با مواد التراسونیک

زنگبری قطعات با مواد موتوواش

مکانیزم عملکرد دستگاه واترجت صنعتی

شستشوی بلبرینگ در دستگاه قطعه شویی

فلاکس لحیم کاری رادیاتور مسی و برنجی

دستگاه قطعه شویی شستشوی میل لنگ